updated / mise à jour
28-Mei-2022

Statuten
alleen in het Nederlands / seulement en néerlandais / only in Dutch

Ondergetekenden-oprichters,

 1. Herteleer, Willy, Blauwkasteelstraat 101, 8400 Oostende
 2. Rosiers, Jacques, Clos du Parc 24, 1420 Braine-l’Alleud
 3. Dory, Raymond, Rue Louis Lahaye 197, 5300 Landenne-sur-Meuse
 4. Vanhaelemeesch, Dominique, Moerlaanstraat 33, 3090 Overijse

bijeen in vergadering op 24 november 2008 verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, hierna de ‘VZW-wet” genaamd en daartoe unaniem volgende statuten te aanvaarden.

De Nederlandse tekst zal als volgt luiden :
 

TITEL I
Naam, zetel, duur

Art. 1

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003.

Haar Statuten zijn opgesteld in het Nederlands.

Art. 2

De vereniging draagt de naam : EuroDéfense-Belgium, afgekort EuroDéfense-BEL.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw” met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Art. 3

De zetel van de vereniging is gevestigd in de Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen België en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. De algemene vergadering bekrachtigt de zetelwijziging in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.

Art. 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Zij kan op elk ogenblik ontbonden worden.

TITEL II
Doeleinden en activiteiten

Art. 5

De vereniging stelt zich tot doel :

 • bijdragen tot de ontwikkeling en de eenmaking van Europa door het bestuderen en kenbaar maken van het Europese veiligheids- en defensiebeleid, steunend op een gemeenschappelijke visie op het gebied van het buitenlandse beleid :
 • deelnemen aan de werkzaamheden van EURODEFENSE, zoals de jaarlijkse internationale samenkomsten (RIE), de tweejaarlijkse jeugdsamenkomsten (REJ) en de jaarlijkse vergadering van de Presidenten EURODEFENSE (CP). Deze lijst van activiteiten is niet limitatief en kan worden aangepast in functie van de internationale voorstellen en rekening houdend met de beschikbare middelen;
 • meewerken aan het ontwikkelen van voorstellen die het Europese veiligheids- en defensiebeleid en het buitenlandse beleid bevorderen en ze voorleggen aan de Europese en nationale besluitvormingsorganen.

In dit kader zal ook aandacht besteed worden aan de toekomst, de samenwerking en de onafhankelijkheid van de Europese veiligheids- en defensieindustrie.

Art. 6

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vereniging worden verwezenlijkt, behoren onder meer :

 • het inrichten van studiedagen, conferenties en soortgelijke bijeenkomsten;
 • de publicatie van een nieuwsbrief en een tijdschrift.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

TITEL III
Leden, toetreding, uittreding, verplichtingen

Art. 7

Het aantal actieve leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan drie bedragen.

De stichters zijn de eerste leden.

Art. 8

De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling om actief lid te worden aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De algemene vergadering beslist discretionair en zonder verdere motivatie op haar eerstvolgende vergadering over de aanvaarding van nieuwe leden. Op deze vergadering dienen minstens twee leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met meerderheid.

Art. 9

De actieve leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de VZW-wet en deze statuten worden beschreven.

Deze leden hebben het recht om deel te nemen aan alle studiedagen, conferenties en soortgelijke bijeenkomsten georganiseerd door de vereniging, desgevallend na betaling van het geldende deelnemingsbedrag en het volgen van de geldende deelnemingsprocedure.

De verplichting van elk actief lid is strikt beperkt tot het betalen van zijn lidmaatschapsbijdrage. Deze worden elk jaar door de raad van bestuur vastgesteld, zonder dat dit bedrag voor ieder als jaarlijkse bijdrage de som van 100 euro mag overschrijden. Bij gebreke aan een dergelijke beslissing van de raad van bestuur, het betreffende jaar voorafgaand, zijn de leden geen bijdragen verschuldigd.

Het lidmaatschap van de actieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn niet betalen, wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning tot regularisatie binnen één maand na de aanmaning.

Actieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen, worden geacht ontslagnemend te zijn.

Als een actief lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging, kan diens lidmaatschap, op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle actieve leden, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop minstens ½ van alle actieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen is vereist.

Het actief lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

Art. 10

Derden die een band hebben met de vereniging, kunnen na uitnodiging daartoe door de voorzitter van de raad van bestuur, voor de beperkte duur van één jaar de hoedanigheid van toegetreden lid door ondertekening en verzending van een toetredingsformulier voor dat jaar, dat werd uitgevaardigd door de raad van bestuur.

Zonder limitatief te willen zijn, wordt hier vooral gedacht aan personeel van het Ministerie van Landsverdediging en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Belgische Vereniging van Veiligheid en Defensieindustrieën (BSDI).

De toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven.
Zij hebben het recht om deel te nemen aan alle studiedagen, conferenties en soortgelijke bijeenkomsten georganiseerd door de vereniging, desgevallend na betaling van het geldende deelnemingsbedrag en het volgen van de geldende deelnemingsprocedure.

Een toegetreden lid heeft de verplichting voor het betreffende jaar een bijdrage te betalen. Deze wordt door de raad van bestuur vastgesteld en vermeld op het toetredingsformulier voor dat jaar.

De algemene vergadering kan een toegetreden lid uitsluiten, wanneer zij meent dat het toegetreden lid op enige wijze de vereniging nadeel of schade toebrengt of kan toebrengen.

Art. 11

De titel van Erelid van EuroDéfense – Belgium kan door de algemene vergadering worden verleend aan personen die in het verleden op belangrijke wijze hebben bijgedragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de vereniging.

Art. 12

De titel van Weldoend lid van EuroDéfense – Belgium kan door de algemene vergadering worden verleend aan personen die de vereniging op een betekenisvolle manier financieel ondersteunen.

Art. 13

De ontslagnemingen en uitsluitingen van de leden geschieden onder de voorwaarden door artikel 12 van de wet van 27 juni 1921 bepaald.

De algemene vergadering kan een toegetreden lid uitsluiten, wanneer zij meent dat het toegetreden lid op enige wijze de vereniging nadeel of schade toebrengt of kan toebrengen.

Art. 14

De ontslagnemende of uitgesloten leden, evenals de erfgenamen van een overleden lid hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging. Zij kunnen het bedrag van de betaalde bijdragen niet terugvorderen. Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch plaatsing van zegels, noch inventaris eisen of vorderen.

Art. 15

De vereniging kan een wetenschappelijk comité oprichten. Het wetenschappelijk comité is bevoegd om de raad van bestuur advies te geven omtrent de wetenschappelijke activiteiten van de vereniging. De raad ven bestuur bepaalt de samenstelling en werking van het wetenschappelijk comité. De leden en toegetreden leden die deel uitmaken van het wetenschappelijk comité zijn vrijgesteld van het betalen van hun bijdragen.

TITEL IV
Bestuur, dagelijks bestuur

Art. 16

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 2 leden en ten hoogste 20 bestuurders. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat actief lid is van de vereniging.

Art. 17

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van drie jaar.

De uittredende bestuurders kunnen herkozen worden. Hun mandaat eindigt eveneens door overlijden, ontslag of afzetting. In deze drie gevallen, zal de algemene vergadering voor de resterende tijd van het mandaat in hun vervanging voorzien.

Art. 18

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, één of meer ondervoorzitters (penningmeester) en een secretaris die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter.

Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter en van de ondervoorzitter(s), wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder daartoe aangeduid door de voorzitter.

Art. 19

De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat kunnen, binnen de grenzen van het budget en na voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur worden vergoed.

Art. 20

De raad vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of door twee bestuurders zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

Art. 21

De raad van bestuur mag slechts uitspraak doen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is. Zijn beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger beslissend.

Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de actieve leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

De uittreksels, die men ervan moet geven, hetzij in rechte, hetzij elders, worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Art. 22

De raad van bestuur is als college bevoegd al de handelingen die behoren tot het intern bestuur van de vereniging in de ruimste zin te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 van de VZW-wet de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

Art. 23

De raad van bestuur geeft het dagelijks bestuur van de vereniging in opdracht aan één lid van de raad van bestuur, hiervoor door de raad van bestuur benoemd voor een (hernieuwbare) termijn van drie jaar. Dit mandaat eindigt eveneens door overlijden, ontslag of afzetting. In deze drie gevallen, zal de raad van bestuur voor de resterende tijd van het mandaat in hun vervanging voorzien. Het dagelijks bestuur van de vereniging omvat :

 • Handelingen nodig voor het dagelijks leven van de vereniging, d.w.z. alle handelingen die dagelijks moeten worden gesteld om de vereniging te doen werken;
 • Handelingen van gering belang, d.w.z. waarvan de invloed op de activiteiten en de financiële toestand van de vereniging onbestaande of beperkt is; en
 • Handelingen die dringend zijn zodat zij niet kunnen wachten tot de tussenkomst van de raad van bestuur.

Art. 24

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden opdragen aan bijzondere volmachtdragers volgens zijn keuze. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Art. 25

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.

Voor zijn vertegenwoordiging in rechte kan de vereniging eveneens een beroep doen op een advocaat.

Art. 26

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en door publicatie en een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Art. 27

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging.

Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

TITEL V
Algemene vergadering

Art. 28

De algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging. Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid :

 1. De wijziging van de statuten van de vereniging;
 2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 3. De goedkeuring van de begroting en de rekening en de kwijting aan de bestuurders;
 4. De vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 5. De toetreding en de uitsluiting van een actief lid;
 6. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Art. 29

Er moet ten minste elk jaar een algemene vergadering gehouden worden in de loop van het eerste semester.

Een buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden, telkens als het belang van de vereniging het eist. Zij moet gehouden worden wanneer ten minste één vijfde van de leden het vragen.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid bij de bijeenroeping.

Al de leden moeten ervoor worden opgeroepen.

Art. 30

De oproepingen worden door de raad van bestuur gedaan ten minste acht dagen voor de algemene vergadering. De agenda wordt bij elke oproepingsbrief gevoegd. Zij is ondertekend, in naam van de raad van bestuur, door de voorzitter of door twee bestuurders.

De algemene vergadering kan ook beslissen over punten die niet op de agenda voorkomen.

Over statutenwijzigingen kan enkel geldig worden beslist indien zij worden aangekondigd in de oproepingsbrief.

Art. 31

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis van deze, door een van de ondervoorzitters of door een bestuurder daartoe aangeduid door de voorzitter. De secretaris van de raad van bestuur zal tevens als secretaris van de algemene vergadering optreden.

Art. 32

Elk lid heeft het recht aanwezig te zijn op, en deel te nemen aan de algemene vergadering, hetzij persoonlijk, hetzij door tussenkomst van gelijk welke door hem gekozen mandataris, die zelf lid is; geen mandataris mag echter over meer dan één mandaat beschikken.

Alle leden hebben gelijk stemrecht; ieder beschikt over één stem.

Art. 33

De algemene vergadering is geldig samengesteld, welke ook het getal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zij, en haar besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen, is deze van de voorzitter beslissend.

Bij afwijking van de voorgaande alinea, kunnen de besluiten van de algemene vergadering welke wijzigingen aan de statuten, uitsluiting van een lid, of vrijwillige ontbinding van de vereniging meebrengen, slechts genomen worden in overeenstemming met de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921 wat de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid van stemmen betreft.

Art. 34

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen getekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door de actieve leden die het vragen, en in een bijzonder register samengebundeld. De in rechte of elders voor te brengen uittreksels daarvan worden getekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders. Die uittreksels worden gegeven aan elk lid dat het aanvraagt en aan elke derde die het aanvraagt indien deze zijn wettig belang doet blijken.

TITEL VI
Rekening en begroting

Art. 35

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het lopende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De jaarrekening wordt opgemaakt overeenkomstig artikel 17 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 36

De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door verkoop van het tijdschrift, subsidies, toelagen, giften, lidmaatschapsbijdragen van de actieve en toegetreden leden, inschrijvingsrechten bij studiedagen, conferenties en soortgelijke bijeenkomsten, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in de laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

TITEL VII
Ontbinding en vereffening

Art. 37

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum 1/5 van alle leden

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist.

In geval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering de nodige vereffenaars waarvan zij de opdracht zal omschrijven.

Art. 38

In geval van ontbinding zal, na aanzuivering van het passief en na het vereffenen van de schulden, de bestemming van het actief van de vereniging door de algemene vergadering bepaald worden. Het actief dient steeds tot een belangeloze doelstelling te worden aangewend in de sfeer van het Ministerie van Landsverdediging.

Art. 39

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in de VZW-wet en de uitvoeringsbesluiten hieromtrent.

Gedaan te Brussel, in drie originele exemplaren.

ref